Từ điển Toán học Anh Việt – Việt Anh

Có cái app từ điển Toán học Anh Việt - Việt Anh, viết hồi đầu năm 2018, mọi người tham khảo. Hơn 15000 từ và cụm từ thông dụng! Hỗ trợ tra từ Anh Việt và Việt Anh! Có phiên âm IPA! Địa chỉ https://mathdict.herokuapp.com/

Advertisements

Thư viện code

#Team4T's Coding Site

Code tổng hợp từ các bài viết trên thuytrangcoding, đồng thời với những code do #Team4T viết nhưng chưa đăng trên bài viết nào (do chưa thể viết được chủ đề).

Bài viết có mục đích tổng hợp và tham khảo.

I. Tham lam

1. Bài toán lịch họp (scheduling)

Link bài: PTIT127C – Bố trí phòng họp

Source code: Ideone.com

2. Bài toán tổng chênh lệch tối thiểu (hàm tuyến tính)

Link bài: Demo ACM PTIT 2018 – Bài I (chưa cập nhật link)

Source code: Ideone.com

II. Đồ thị

1. Đường đi ngắn nhất

a. Dijkstra

Link bài: Codeforces 20C – Dijkstra?

Source code: Submission 33253245

b. Floyd:

Link bài: CS Academy – Round 70 – Min Distances

Source code: CS Academy – Submission 1370237

2. Cây khung nhỏ nhất

Link bài: VNSPOJ-QBMST

a. Prim: Ideone.com

b. Kruskal: Ideone.com

3. Topological sorting

Link bài: Codeforces 919D – Substring

View original post 149 từ nữa

Các phần tử cơ bản của Python

Như mọi ngôn ngữ lập trình khác, Python có các thành phần cơ bản sau: • Các từ khóa keyword; • Các biến số và hằng số; • Các kiểu dữ liệu cơ bản (các cấu trúc dữ liệu được xây dựng sẵn built in types); • Các câu lệnh và khối lệnh; • Chú … Continue reading Các phần tử cơ bản của Python

Giới thiệu và cài đặt Python

1.1 Lịch sử ngôn ngữ Python Python là một ngôn ngữ lập trình đa năng, được tạo ra bởi Guido van Rossum từ năm cuối những năm 1980. Phiên bản đầu tiên được phát hành năm 1991, hiện nay các phiên bản của Python gồm có hai nhánh chính là Python 2.x và Python 3.x. … Continue reading Giới thiệu và cài đặt Python